gòng
【唝呸】 Кампот (Камбоджадағы жер аты)

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: hong3 解释: 啰唝: 古代的歌曲。 明·张自烈·正字通·口部: “唝, 啰唝, 歌也。 ……云溪友议曰: “元公赠刘采春曰: 选词能唱望夫歌。 ”即罗唝曲也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — I (1) 嗊 gòng (2) 另见hǒng II (1) 嗊 hǒng (2) 罗唝曲 (luóhǒngqǔ): 古歌曲名 听罢筵前《罗唝曲》, 不须更忆想夫怜。 张笃庆《忆旧》 (3) 另见gòng …   Advanced Chinese dictionary

 • — (嗊, 唝) I hŏng ㄏㄨㄥˇ 〔《廣韻》呼孔切, 上董, 曉。 〕 見“ ”。 II gŏng ㄍㄨㄥˇ 1.撅起, 翹起。 《西游記》第八十回: “ 八戒 嗊着嘴道: ‘師父, 莫信這弼馬溫哄你!’” 2.向前或向上推動。 清 倪在田 《巨魚篇》詩: “千里巨魚身, 仰嗊大海水。” III …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I (嗊) gòng (1) ㄍㄨㄥˋ (2) 〔~吥〕地名, 在柬埔寨。 (3) 地名用字。 (4) 郑码: JBLO, U: 551D, GBK: 8679 (5) 笔画数: 10, 部首: 口, 笔顺编号: 2511212534 II (嗊) hǒng (1) ㄏㄨㄥˇ (2) 〔罗~曲〕词牌名。 亦称 望夫歌 。 (3) (嗊) (4) 郑码: JBLO, U: 551D, GBK: 8679 …   International standard chinese characters dictionary

 • 唝嗃 — (嗊嗃, 唝嗃) 欺詐不實。 《太上靈寶元陽妙經‧聖行上》: “爾時 賢智真人 , 復有五錄戒: 一者不殺生, 二者不盜人物, 三者不邪淫人婦女, 四者不嗊嗃妄語, 五者不飲酒食肉。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 唝嘴 — 拼音: hong3 zui3 解释: 噘嘴、 翘嘴。 形容生气的样子。 西游记·第八十回: “八戒唝着嘴道: “师父, 莫信这弼马温哄你! ”” …   Taiwan national language dictionary

 • 唝吥 — Gòngbù [Kampot] 贡布 的旧译名。 柬埔寨南部的港市, 是贡布省的首府 …   Advanced Chinese dictionary

 • 和唝 — (和嗊, 和唝) 猶和哄。 明 康海 《粉蝶兒‧春日閑情》套曲: “那裏討心煩意冗……舊日風流, 新來瀟灑, 甚般和嗊。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 罗唝曲 — (羅嗊曲, 罗唝曲) 曲名。 又名望夫歌。 唐 范攄 《雲溪友議》卷九: “《望夫歌》者, 即羅嗊之曲也。 採春 所唱一百二十首, 皆當代才子所作, 五、六、七言, 皆可和者。” 明 胡震亨 《唐音癸籤》卷十三: “ 羅嗊 , 古樓名, 陳後主 所建。 元稹 廉問 浙 東, 有妓女 劉采春 , 自 淮 甸而來, 能唱此曲, 閨婦行人, 聞者莫不漣泣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — bù (1) ㄅㄨˋ (2) 〔唝~〕见 (3) 唝 。 (4) 郑码: JGI, U: 5425, GBK: 85C4 (5) 笔画数: 7, 部首: 口, 笔顺编号: 2511324 …   International standard chinese characters dictionary

 • 和嗊 — (和嗊, 和唝) 猶和哄。 明 康海 《粉蝶兒‧春日閑情》套曲: “那裏討心煩意冗……舊日風流, 新來瀟灑, 甚般和嗊。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.